Kreacja wizerunku


Wydać pieniądze na reklamę, nie tylko w Internecie, jest bardzo łatwo; osiągnąć zakładane efekty już niestety tak łatwo nie jest. Istnieją jednak sposoby, aby zminimalizować ryzyko wydawania pieniędzy nieefektywnie i bez sensu. Nasza recepta na to jak skutecznie i mądrze wykreować wizerunek firmy w sieci opiera się na założeniach, które zazwyczaj realizujemy wraz z Klientem w 4 prostych krokach:

  1. Określ, do kogo kierujesz swoją ofertę.
  2. Wyznacz konkretne, mierzalne cele.
  3. Zaangażuj innych.
  4. Zaplanuj, zrealizuj i oceń działania. Wyciągnij wnioski i powtórz krok 4.

1. Określ, do kogo kierujesz swoją ofertę

Rozpoznanie i szczegółowe zdefiniowanie grupy docelowej to podstawa. Charakterystyczne cechy naszych potencjalnych klientów – ich motywacje, potrzeby, sposoby i miejsca podejmowania decyzji, sytuacja rodzinna, materialna czy zawodowa, muszą być brane pod uwagę na każdym etapie planowania i realizacji kreacji internetowych. Wiedza na temat grupy, do której adresujemy swój przekaz jest niezbędna dla odpowiedniego doboru narzędzi i kanałów komunikacji. Wśród ogólnej grupy odbiorców warto również zidentyfikować osoby opiniotwórcze, tzw. trendsetterów, czyli jednostki, które swoimi działaniami mogą zachęcić do interakcji swoje otoczenie. Prawidłowa komunikacja oraz zachęcenie do zachowań propagujących markę, w dobie serwisów społecznościowych, może przesądzić o skuteczności podejmowanych działań.


2. Wyznacz konkretne, mierzalne cele

Spójnie zdefiniowane cele stanowią fundament skutecznego działania i punkt odniesienia na każdym etapie prac. To one będą naszym drogowskazem przy podejmowaniu wszystkich decyzji na etapie prowadzenia działań wizerunkowych. Z naszej perspektywy jest to szczególnie ważny etap, gdyż bez precyzyjnego określenia oczekiwanego efektu niemożliwa jest weryfikacja skuteczności podjętych działań, a więc również ocena jakości usługi wykonanej przez agencję. Warto dodać, że ogromną wartością akcji prowadzonych w Internecie jest możliwość ustalenia wielu policzalnych parametrów i wykorzystania narzędzi, które będą je monitorować, a po zakończeniu kampanii pozwolą wygenerować szczegółowe raporty. Dzięki temu efekt kampanii można mierzyć nie tylko odczuciami i wrażeniami, ale również przy pomocy wskaźników i obiektywnych wyliczeń.


3. Zaangażuj innych

Ponieważ wizerunek firmy to tak naprawdę nic innego jak swoisty obraz w umysłach nabywców, to nie sposób go skutecznie zbudować bez aktywnego udziału klientów i innych osób związanych z firmą (np. producentów, dystrybutorów itp.) Chodzi o to, by wokół naszej marki zbudować społeczność, która zna i rozumie nasze wartości, świadomie korzysta z naszych produktów i jest gotowa udzielić innym informacji na ich temat. W zależności od specyfiki firmy, może to być rozległa, międzynarodowa sieć klientów, lokalna grupa lub wąskie grono specjalistów. Zawsze jest to wartość i wsparcie nie do przecenienia, a Internet może być silnym katalizatorem w procesie budowania tych społeczności. I to właśnie ich członkowie będą, często nawet nieświadomie, wspierać i wzmacniać nasz wizerunkowy przekaz.


4. Zaplanuj, zrealizuj i oceń działania. Wyciągnij wnioski i powtórz krok 4

I wreszcie, na koniec, dopiero po zrealizowaniu wcześniejszych trzech kroków przychodzi pora na etap, od którego wielu najczęściej zaczyna, nie rozumiejąc potem dlaczego mimo wydania znaczących kwot efekty są tak mizerne. Przystępujemy do podejmowania konkretnych działań mających na celu promocję wizerunku naszej firmy. Kluczem do końcowego sukcesu jest świadomość, że nie ma jednego cudownego działania, które trafi do wszystkich i od razu przekona ich do naszej marki. Istotą wszelkich działań reklamowych, bez względu na to jakie medium jest wykorzystywane, jest dotarcie z atrakcyjnym przekazem do osób potencjalnie nim zainteresowanych, często w określonym czasie i miejscu. A ponieważ nikt z nas nie dysponuje nieograniczonymi środkami to zawsze stajemy przed dylematem do jakiej grupy, za pomocą jakich kanałów i jak intensywnie kierować nasze działania w pierwszej kolejności. I właśnie wtedy okazuje się jak dużą wartość daje przejście pierwszych trzech kroków. Teraz bowiem, wiedząc dokładnie do kogo kierujemy naszą ofertę i co chcemy osiągnąć, możemy podejmować trafne decyzje. A dodatkowo w naszych działaniach wspiera nas zaangażowana grupa interesariuszy, którzy podpowiadają możliwe rozwiązania i w naturalny sposób wzmacniają nasz przekaz.


Korzystając z wypracowanych efektów wcześniejszych etapów doradzamy naszym Klientom i pomagamy w doborze optymalnego zestawu kreacji internetowych i form promocji, które umożliwią realizację określonych celów strategicznych. We współpracy z Klientem przygotowujemy szczegółowy plan działania, uwzględniający aktualne trendy i bieżącą sytuację rynkową, a następnie pomagamy wdrożyć i ocenić efekty podejmowanych działań. W ten sposób wspólnie intensywnie „uczymy się poprzez działanie”, dzięki czemu nasze kolejne działania mogą być coraz skuteczniejsze i dawać bardziej spektakularne efekty.